Общи условия — Reflective Celebration
0
0
Subtotal: 0.00лв.

Нямате артикули в количката.

No products in the cart.

Общи условия за ползване

на сайта reflectivecelebration.com

Настоящите условия („Общи условия“) регламентират взаимоотношенията между СОУЛАР УЪРКС ЕООД, от една страна, и лицата, ползващи онлайн магазина на уебсайт: https://reflectivecelebration.com/, наричани по-долу за краткост „Клиенти“, от друга.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да извършите покупка на стока. Чрез отбелязване на отметка пред „Съгласен съм с общите условия и се задължавам да ги спазвам“, при завършване на поръчката, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте съгласни да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване на сайта и онлайн – магазина. Вашето съгласие с тези Общи условия е необходимо и задължително условие за сключването на договор с СОУЛАР УЪРКС ЕООД и не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към СОУЛАР УЪРКС ЕООД.

С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и СОУЛАР УЪРКС ЕООД договор.

С извършване на регистрацията на сайта или с изявяване на желание за регистрация на поръчка като гост, Ползвателят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия, които са обвързващи за него.

1.1. СОУЛАР УЪРКС ЕООД е дружество вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 207480269, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Султан тепе 19, район Оборище, пк 1505, телефон за контакти: +359883354514, електронен адрес (имейл): office@reflectivecelebration.com уебсайт: reflectivecelebration.com

1.2. Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-519
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: гр. София 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5,
тел.: 02/933 05 65
факс: 02/988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
е-mail: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

2.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СОУЛАР УЪРКС ЕООД, наричано по-долу за краткост “СОУЛАР УЪРКС”, и клиентите на електронния магазин на https://reflectivecelebration.com, наричан по-долу „електронен магазин“ или „платформа за електронна търговия”.

2.2. Електронният магазин e платформа за електронна търговия, достъпна на следния адрес в интернет https://reflectivecelebration.com, чрез която клиенти имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от СОУЛАР УЪРКС в платформата стоки, включително следното:
2.2.1. Да използват интерфейса на уебсайта като гости или да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на СОУЛАР УЪРКС и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2.2.2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
2.2.3. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с електронния магазин чрез интерфейса на страницата на електронния магазин, достъпна в Интернет;
2.2.4. Да сключват с СОУЛАР УЪРКС договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от електронния магазин;
2.2.5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от електронния магазин.

2.3. СОУЛАР УЪРКС организира доставянето на стоките и гарантира правата на клиентите, предвидени в законодателството на Република България, като действа добросъвестно и с грижата на добрия търговец..

2.4. Клиентите сключват с СОУЛАР УЪРКС договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://reflectivecelebration.com/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на https://reflectivecelebration.com/ в електронния магазин.

2.5. По силата на сключения с клиентите договор за покупко-продажба на стоки чрез електронния магазин, СОУЛАР УЪРКС се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на избраните от клиентите чрез електронния магазин стоки.

2.6. Клиентите заплащат на СОУЛАР УЪРКС възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в електронния магазин и настоящите общи условия.Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на електронния магазин в Интернет.

2.7. Търговецът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

2.8. Цената за доставката не е включена в цената на стоките и се определя отделно, в съответствие с тарифата на обслужващата куриерската фирма.

2.9. Клиент може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Клиент“. Физически лица под 18 години нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки. С регистрирането си в сайта Клиентът, физическо лице, декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години)

2.10. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

2.11. Предполага се, че електронните изявления, извършени от клиентите на електронния магазин са извършени регистрация oт лицата, посочени в данните, предоставени от клиента при извършване на или предоставени във връзка с ползването на онлайн магазина като гост.

2.12. Общите условия са обвързващи за всички клиенти, които се регистрират или ползват онлайна магазина като гост и правят поръчки на стоки чрез електронния магазин.

3.1. Клиентът може да прави поръчки от сайта като гост или като регистриран потребител. Процедурата по регистрация е напълно доброволна и безплатна. Клиентът следва да попълни всички места, отбелязани като задължителни. След регистрацията Клиентът може по всяко време да променя въведените данни. В случай, че Клиентът предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.

3.2. За да може да направи поръчка, клиентът първо трябва да направи регистрация в електронния магазин или да заяви ползване на предлаганите услуги като гост, като въведе имена, свой имейл адрес, адрес за доставка и телефон за връзка.

3.3. Регистрацията се извършва като клиентът попълва регистрационната форма на https://reflectivecelebration.com/. Ползването на услугите като гост се извършва като въведе и потвърди минимално изискуемите данни за целите на предоставянето на услугите от СОУЛАР УЪРКС.

3.4. С извършване на регистрацията или при изявено желание за ползване на услугите като гост, клиентът, физическо лице, декларира и гарантира, че е пълнолетен и че използва своята действителна самоличност и данни.

3.5. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на данните, необходими за регистрация в електронния магазин или ползване на услугите като гост.

3.6. С извършване на регистрацията на платформата или с изявяване на желание за ползване на услугите като гост, клиентът приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

3.7. СОУЛАР УЪРКС потвърждава извършената от клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от клиента електронен адрес.

3.8. Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма, съдържаща данни за получателя, място на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, цена и начин на плащане. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „КУПИ”. Това действие има правнообвързваща сила. Клиентът се съгласява да закупи подбраните стоки, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията обявени в електронния магазин и настоящите Общи условия. С подаване на заявката се счита, че клиентът заявява изричното си съгласие, че приема имейл-потвърждението на поръчката, отправено му от СОУЛАР УЪРКС, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3.9. Промяна или анулиране на поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.

3.10. Незабавно след поръчката Дружеството изпраща на Клиента имейл – съобщение, с което потвърждава регистрацията на направената поръчка.

3.11. СОУЛАР УЪРКС обработва регистрираната поръчка в срок от В срок от 5 работни дни от постъпването й ИЛИ на специфично обозначената на сайта дата и изпраща на Клиента имейл-съобщение, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока. При липса на наличност от дадена стока, невъзможност за извършване на дадена доставка или други причини. СОУЛАР УЪРКС има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на клиент, за което СОУЛАР УЪРКС уведомява в подходящ срок клиента, без да е задължен да посочва причина за отказа. В този случай, Търговецът възстановява платените от клиента суми, ако има такива.

3.12. Независимо дали Клиентът ползва уебсайта като гост или като регистриран потребител, договорът за онлайн покупка на стока се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от СОУЛАР УЪРКС. С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези общи правила, както и от Закона за защита на потребителите, в случай, че клиентът има качеството потребител.

3.13. СОУЛАР УЪРКС ЕООД има право по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени в публикуваните стоки, цените им и други условия във връзка с доставката. Клиентите се считат информирани за посочените промени от датата на отразяването им в електронния магазин.

3.14. Клиентът отправят заявка за сключване на договор за покупко-продажба с Търговеца по следната процедура:

 1. Извършване на регистрация в електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, ако Клиентът няма до този момент регистрация в електронния магазин;
 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на електронния магазин чрез идентифициране с имейл и парола;
 3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на електронния магазин и добавянето им във виртуална кошница;
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката – адрес за доставка, телефон за доставка, имена на получател;
 5. Избор на способ и момент за плащане на цената;
 6. Потвърждаване приемането на Общите условия с отметка
 7. Потвърждение на поръчката чрез бутон „Купи“.
 8. По отношение на Клиенти, които искат да отправят заявка за покупка на стоки като гости не се прилагат т.1 и т.2. За целите на извършване на доставката, същите предоставят следните данни: адрес за доставка, телефон за доставка, имена на получател.
 9. С попълване на данните си и потвърждаване на общите условия с отметка, при поръчка, Клиентът декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

4.1. Цените на стоките са посочени в електронния магазин, в български лева и не включват разходи за доставка. СОУЛАР УЪРКС ЕООД има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите стоки.

4.2. СОУЛАР УЪРКС ЕООД се опитва да проверява непрекъснато, че всички цени, посочени на сайта са точни, без обаче да може да гарантира липсата на грешки. В случай, че бъде открита грешка в цената на поръчана стока, СОУЛАР УЪРКС ЕООД ще информира клиента възможно най-скоро и ще му даде възможност за препотвърждаване на поръчката на правилната цена или за нейната отмяна. При липса на потвърждение от страна на клиента в срок от 24 часа, поръчката се счита отказана.

4.3. СОУЛАР УЪРКС ЕООД има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя вида и цените на предлаганите стоки. Клиентите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в електронния магазин.

4.4. Клиентът е длъжен да заплати цената на избраните от него стоки, която е била посочена в електронния магазин по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

4.5. СОУЛАР УЪРКС ЕООД може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от СОУЛАР УЪРКС. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

4.6. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

4.7. Заплащането на поръчаните стоки се осъществява чрез:

1) наложен платеж - заплащане на поръчката при доставка на стоката; или 2) авансово, преди доставката посредством плащане с дебитна/кредитна карта

1) Наложен платеж
Обявената стойност на наложения платеж (цената, която следва да заплатите за закупената стока) се заплаща от получателя при доставката на пратката, заедно със стойността на самата доставка. За извършеното плащане на стойността на стоката, Клиентът получава системен бон, издадена от Еконт Експрес ООД за Соулар Уъркс ЕООД, спрямо Споразумение за Онлайн продажби без касов апарат съгласно условията и по реда на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Всички цени на стоки в сайта включват базово опаковане. Транспортните разходи се начисляват и плащат отделно от цената на продукта.

2) Плащане с карта
Можете да платите със следните карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron. Използвайки кредитната си карта, данните, които предоставяте остават защитени, тъй като информацията е SSL-криптирана. Данни и информация, получена при плащане с кредитни и дебитни карти, не се съхранява от нас. Има възможност да се използва функционалността за запазване на карта, като данните на картата, която се запазва се съхраняват в банковата система и СОУЛАР УЪРКС ЕООД няма достъп до тях в нито един момент от платежният процес. Плащанията с кредитна или дебитна карта, се извършват съгласно изискванията за плащане с такъв вид средства.

С извършване на поръчката Клиентът потвърждава, че кредитната/дебитната карта, която се използва, е лично негова, или че е бил изрично упълномощен от собственика на кредитната/дебитната карта, за да я използва. Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на картата. Ако при отказ на издателят на съответната карта отказва да одобри плащането на Дружеството, СОУЛАР УЪРКС ЕООД няма да носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката.

5.1. Правилата в този раздел се прилагат единствено спрямо клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011г.

5.2. Основните характеристики на стоките, предлагани от СОУЛАР УЪРКС ЕООД в електронния магазин са определени в страницата на продукта в платформата.

5.3. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от СОУЛАР УЪРКС ЕООД в електронния магазин, в страницата на всеки продукт в платформата.

5.4. Всяка стока на промоция е обозначена със специален знак.

5.5. Стойността на транспортните разходи не е включена в цената на стоките в електронния магазин и се начислява допълнително. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки, както и цената за доставка, в зависимост от заявения от Ползвателя метод на доставка. Потребителят заплаща на Доставчика цената за доставка на стоките в зависимост от метода на плащането.

5.6. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на клиентите посредством механизмите в електронния магазин.

5.7. Информацията, предоставяна на клиентите по тази точка е актуална към момента на визуализацията й в електронния магазин, преди сключването на договора за покупко-продажба.

5.8. Клиентите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на електронния магазин или електронна поща.

5.9. Клиентът-потребител има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от СОУЛАР УЪРКС ЕООД, в случай че целостта на стоката и оригиналната й опаковка не е нарушена. Правото на отказ може да бъде осъществено чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на СОУЛАР УЪРКС ЕООД в електронния магазин, в Приложение №1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение №2 към тези общи условия.

5.10. В случай че СОУЛАР УЪРКС ЕООД не e изпълнило задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, клиентът - потребител има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на клиента - потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Клиентът-потребител има право да отправи изявлението за отказ по тази точка чрез формуляра за отказ от договора, достъпен на сайта на СОУЛАР УЪРКС ЕООД в електронния магазин - Приложение № 1 към тези общи условия.

5.11. Когато клиентът-потребител е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, СОУЛАР УЪРКС ЕООД възстановява всички суми, получени от клиента - потребител, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента - потребител да се откаже от договора, при отчитане на разпоредбата на т.5.16. Сумата ще бъде възстановена без това да доведе до някакви допълнителни разходи за клиента, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

5.12. СОУЛАР УЪРКС ЕООД възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от клиента-потребител при първоначалната транзакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента - потребител.

5.13. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по т.5.12, освен във случаите, когато клиентът -потребител организира сам и за своя сметка връщането на стоките. СОУЛАР УЪРКС ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките. Връщане на стоките може да се извърши на следния адрес: гр. София, район Оборище, ул. Султан тепе 19, п.к. 1505.

5.14. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато СОУЛАР УЪРКС ЕООД не е предложило да прибере стоките само, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на СОУЛАР УЪРКС ЕООД или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на СОУЛАР УЪРКС ЕООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на СОУЛАР УЪРКС ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

5.15. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид, с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и с документите, които го придружават, задължително заедно със съответния счетоводен документ за извършеното плащане (разписка за пощенски паричен превод, платежно нареждане, фактура и др.).Доставчикът си запазва правото на отказ от възстановяване на сумата в случай, че стоката е била с нарушен търговски вид, увредена или не в състояние, в което Ползвателят е получил своята пратка.

5.16. Когато СОУЛАР УЪРКС ЕООД не е предложило да прибере стоките само, то може да задържи плащането на сумите на клиента - потребител докато не получи стоките или докато клиентът-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

5.17. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми СОУЛАР УЪРКС ЕООД за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

5.18. Правото на отказ, регулирано в т.5.9-5.17 5 не се прилага за следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето
 4. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 5. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

6.1. Доставката на предлаганите от електронния магазин стоки се осъществява от куриерска фирма Еконт Експрес ООД („Обслужваща куриерска фирма“). Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с клиента чрез сайта на Соулар Уъркс ЕООД в платформата www.reflectivecelebration.com. За всяка конкретна стока клиентът бива уведомен непосредствено преди финализирането на поръчката в платформата www.reflectivecelebration.com приблизително колко дни ще отнеме доставката й. Посочените в платформата 5 работни дни необходими за доставка са ориентировъчни и Соулар Уъркс ЕООД не гарантира за тях, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да достави стоката в посочените дни.

6.2. В случай че клиентът и Соулар Уъркс ЕООД в платформата www.reflectivecelebration.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е до 5 дни, считано от датата, следваща получаване на потвърждение на поръчката. Срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Соулар Уъркс ЕООД.

Цената на доставката се определя от актуалната тарифа на обслужващата куриерската фирма. При противоречие между предвижданията на настоящите Общи условия и/или раздел „Доставка“ от електронния магазин www.reflectivecelebration.com и актуалната тарифа на обслужващата куриерската фирма, предимство има последната.

6.4. Доставки на стоките се извършват от Еконт Експрес ООД в делнични дни, спрямо графика на обслужване на куриерската фирма.

6.5. Преди изпращане на поръчаната стока Соулар Уъркс ЕООД има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

6.6. Поръчаните стоки се доставят до посочения в поръчката адрес и се доставят на ръка на клиента. В случай че, клиентът желае пренасочване на пратката на друг адрес, той следва да заплати допълнителната услуга. При пренасочване на пратката към друг адрес поради предоставен от клиента грешен или непълен адрес, допълнителната услуга отново се заплаща.

6.6. В случай, че клиентът не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и Еконт Експрес ООД не може да осъществи доставката според графика, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Соулар Уъркс ЕООД. Когато във връзка с изпълнението по договора Соулар Уъркс ЕООД е направило разноски, Соулар Уъркс ЕООД има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

6.7. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

6.8. Търговецът си запазва правото да обедини направени от Клиента поръчки на стоки в една и съща доставка. Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

6.9. При получаване на пратка от куриера, преди да впише своето име и подпис като „получател“ на пратката, Ползвателят има задължение да се увери в целостта на опаковката на пратката. В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера, доставил пратката, се съставя констативен протокол в два екземпляра, по един за всяка от страните, в който се описва видът и състоянието на опаковката. Рекламации относно целостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера в момента на получаване на пратката.

6.10. При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

6.11. Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

6.12. Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

7.1. СОУЛАР УЪРКС ЕООД не носи отговорност, ако предлаганият от него софтуер се окаже несъвместим с устройството, използвано от клиента, и не работи коректно.

7.2. СОУЛАР УЪРКС ЕООД има право да откаже да изпълни поръчка на клиент, който с действията или бездействията си е дал повод на СОУЛАР УЪРКС ЕООД да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

Материалите, качени на електронния магазин, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. СОУЛАР УЪРКС ЕООД може да прави промени в материалите, съдържащи се в електронния магазин, по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

9.1. Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба, в това число, когато:

 • Поръчката не е пълна
 • Стоката е доставена с изтекъл срок на годност;
 • е доставена друга стока, различна от поръчаната от Клиента;
 • е доставена стока с нарушена опаковка, което я прави негодна за ползване;
 • е налице друго явно несъответствие на стоката с договора за продажба

 

9.2. Рекламациите по ал.1 могат да се направят:

 • чрез имейл, изпратен до електронния адрес на Доставчика: office@reflectivecelebration.com или
 • посредством онлайн формата, Приложение 3 към настоящите Общи условия, както и
 • на адреса на управление на Търговеца

 

9.3. Клиентът посочва:

а) предмета на рекламацията,
б) предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, в случай, че същата е основателна, измежду (i) Замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното или (ii) Възстановяване на платената сума за стоката след връщане на количеството или (iii) Намаляване нацената, в случай на непълна доставка, съответно размера на претендираната сума;
в) данни за контакт: имена, имейл адрес, телефон и адрес за доставка

9.4. Клиентът задължително прилага документите, на които се основава претенцията си, а именно: счетоводен документ за извършеното плащане на стоката; както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер. За да бъде казусът разрешен във възможно най-кратък срок, желателно е Клиентът да приложи и снимков материал.

9.5. Търговецът обработва предявената рекламация в срок от 14 дни от получаването й и в същия срок уведомява Клиента дали счита същата за основателна и за начина на по който ще бъде удовлетворена.

9.6. В случай на основателна рекламация, Търговецът има право да замени стоката с такава, съответстваща на договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Клиента. Ако стоката не е заменена и след изтичането на срока по предходното изречение, Клиентът има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Замяната на рекламираната стока е безплатна за Клиента, като Търговецът поема свързаните със замяната транспортни разходи.

9.7. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Срокът спира да тече през времето, необходимо за замяна на стоката или за постигане на споразумение между Търговеца и Клиента за решаване на спора.

9.8. Клиентът има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил гаранция на стоката.

Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът запазва на Клиента първоначалните гаранционни условия.

9.9. Ако производителят е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по т.9.7., рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

9.10. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

9.11. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Клиента се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Клиента.

9.12. Правилата на настоящия раздел се прилагат спрямо лица, имащи качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. Спрямо лица, които нямат това качество, се прилагат действащите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

11.1. Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

11.2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Търговецът ще изпрати данните само на имейл адрес, който е бил надлежно посочен от Ползвателите в момента на регистрацията, включително ако е бил променен по съответния ред от Ползвателите или от момента на извършване на заявка (поръчка) като гост (нерегистриран Ползвател).

11.3. Повече информация за защитата на лични данни и за това как Търговецът събира и съхранява лични данни е упомената в страница „Политика за личните данни“, налична на https://reflectivecelebration.com/politika-za-poveritelnost/

11.4. Във всеки момент Търговецът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

12.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наименованието СОУЛАР УЪРКС ЕООД, Reflective Celebration, лого, корпоративни символи и търговски марки наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн и всички други разпоредби на приложимото право, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

12.2. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

12.3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

12.4. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Клиента за нормален достъп до предоставяните услуги.

12.5. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

13.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от СОУЛАР УЪРКС ЕООД, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани клиенти в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство.

13.2. СОУЛАР УЪРКС ЕООД и клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо клиента след изричното уведомяване на клиента и ако клиентът не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля; или

13.3. Клиентът се съгласява, че всички изявления на СОУЛАР УЪРКС ЕООД, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от клиента при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на тази глава не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

13.4. СОУЛАР УЪРКС ЕООД публикува тези общи условия на адрес https://reflectivecelebration.com/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

13.5. Договорът на клиента с СОУЛАР УЪРКС ЕООД се прекратяват в следните случаи:
а. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
б. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
в. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
д. в случай на заличаване на регистрацията на клиента в електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

13.6. СОУЛАР УЪРКС ЕООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че клиентът използва електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

14.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между СОУЛАР УЪРКС ЕООД и клиента, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

14.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България. Ако някое от условията или разпоредбите на тези общи условия бъде намерено за недействително или невалидно, по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

14.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в електронния магазин, остават собственост на СОУЛАР УЪРКС ЕООД. Всяко използване на електронния магазин или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на клиента е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

14.4. СОУЛАР УЪРКС ЕООД си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на услугите по доставка на стоки, достъпни чрез електронния магазин.

14.5. СОУЛАР УЪРКС ЕООД има право да анулира поръчка на клиент, в случай че:
а. Клиентът предостави невярна или непълна информация;
б. СОУЛАР УЪРКС ЕООД има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи условия от страна на клиента;
в. Клиентът предостави неверен адрес за доставка и/или неоснователно откаже да получи доставка на поръчани от него стоки;
г. Възникнат форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на услугата;
д. СОУЛАР УЪРКС ЕООД прекрати поддържането на електронния магазин.

14.6. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от електронния магазин и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общи условия са приети от СОУЛАР УЪРКС ЕООД и са в сила от 06.11.2023г.

Shopping Cart